Waarom gaat het aanzeggen van tijdelijke contracten soms mis?

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
7 maart 2022 - Door invoering van de WWZ in 2015 is een werkgever verplicht om een werknemer op tijd te informeren of diens tijdelijke contract wel of niet wordt…

Het belang van een getekende aannemingsovereenkomst

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
31 mei 2021 – Onlangs wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (in hoger beroep) een arrest naar aanleiding van een geschil tussen een ontwikkelaar, een aannemer en de (turnkey) koper van een…

“Schriftelijke” ontbinding van een koopovereenkomst

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
10 mei 2021 – Op 14 april jl. heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een geschil over de “schriftelijke” ontbinding van een koopovereenkomst met betrekking tot een appartementsrecht. In…

Makelaars opgelet!

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
6 mei 2021 – In het kader van de ‘Integrale visie op de woningmarkt’ heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 22 april jl. de Tweede…

Waarschuwing Autoriteit woningcorporaties

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
22 april 2021 – Op Prinsjesdag 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis, het opschorten van…

De VvE en nietige en vernietigbare besluiten

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
31 maart 2021 - De vereniging van eigenaars ("VvE") is een rechtspersoon waarop de wettelijke bepalingen met betrekking tot besluitvorming bij rechtspersonen van toepassing zijn. Als het gaat om besluitvorming…

Onderwijsbestuurder of toch liever niet?

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
5 maart 2021 – De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (“Wbtr”) die met ingang van 1 juli 2021 in werking treedt krijgt weinig aandacht in de onderwijssector. Terwijl deze…

Aanneming van werk: een kwestie van vertrouwen

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
11 februari 2021 – Op 30 december 2020 heeft de Rechtbank Noord-Holland in een opmerkelijke uitspraak een overeenkomst van aanneming van werk op vordering van de aannemer ontbonden wegens het…

Geen postbus meer!

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
31 januari 2021 - Wij hebben afscheid genomen van onze postbus. Het kantoor van Bilt Advocaten (in Utrecht) is alleen nog maar per post te bereiken op het adres Orteliuslaan…

“Koop breekt geen huur”

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
28 januari 2021 - Het beginsel van “koop breekt geen huur” is vastgelegd in de wet en beoogt de huurder van woon- of bedrijfsruimte te beschermen ingeval van verkoop van…

Retentierecht in de bouw

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
18 augustus 2020 - Het retentierecht is de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om de verplichting tot afgifte van een zaak aan de schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering…

Jack Heussen

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
1 juli 2020 - Per 1 juli 2020 heeft Jack Heussen zich aangesloten bij Bilt Advocaten. Jack is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en adviseert bestuurders en raden van toezicht van…

Coronawet: het wetsvoorstel Tijdelijke maatregelen covid-19 en kantoorruimte

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
12 juni 2020 - Door het kabinet werd een consultatieversie van het wetsvoorstel voor de “Coronawet” opgesteld. Aan de hand van de “Tijdelijke wet maatregelen covid-19” worden de maatregelen die…

Gedwongen sluiting toch geen gebrek?

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
9 juni 2020 – In een tweetal recente uitspraken over de verschuldigdheid van de huurprijs ingeval van een gedwongen sluiting van het gehuurde vanwege overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis,…

Coronacrisis en woningbouwproductie

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
8 juni 2020 – Op 20 mei jl. heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over een pakket aan maatregelen om het verder oplopend woningtekort…

Nogmaals corona en huurprijsvermindering

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
3 juni 2020 – Op 29 mei jl. werd opnieuw een vonnis gewezen over de vraag of huur is verschuldigd voor bedrijfsruimte dat gedwongen moet sluiten als gevolg van de…

Corona en huurprijsvermindering

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
29 mei 2020 - Op 27 mei jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over huurprijsvermindering als gevolg van de coronacrisis. Het is de eerste uitspraak over…

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
14 april 2020 – Op 8 april jl. werd de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Tweede Kamer. De spoedwet is een verzamelwet waarmee wordt beoogd een…

COVID-19 en overmacht

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
23 maart 2020 - De uitbraak van COVID-19 houdt de wereld al enkele weken in zijn greep en leidt steeds vaker tot juridische vragen, bijvoorbeeld als het gaat om overmacht…

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: wie zwijgt, stemt toe

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
13 mei 2019 - Op grond van de wet heeft de huurovereenkomst voor winkelruimte een looptijd van ten minste 5 jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de huurovereenkomst…

Afweging belangen belegger vs. huurder

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
14 april 2019 - Onlangs speelde voor het Hof in 's-Hertogenbosch een zaak waarbij een belegger/verhuurder een huurder van bedrijfsruimte wilde verplaatsen om vervolgens de vrij gekomen bedrijfsruimte als onderdeel…

Woningcorporaties en aanbesteden

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
8 april 2019 - De Europese Commissie stelt zich onverminderd op het standpunt dat Nederlandse woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen en daarom…

Curator gebonden aan huurovereenkomst bedrijfsruimte

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
31 maart 2019 - Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van de doorstart van de failliete huurder van winkelruimte. In het arrest wordt door de Hoge…

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoedingen die worden betaald aan werknemers als de arbeidsovereenkomst eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De compensatieregeling kent terugwerkende kracht…
Mark van Langeveld

Wet franchise

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
In december 2018 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een voorontwerp van het wetsvoorstel voor de Wet franchise ter consultatie aangeboden. Tot 31 januari 2019 kon worden gereageerd…

Ontslag in proeftijd

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
In de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen in de proeftijd als…

AVG – privacyreglement Bilt Advocaten

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking. Met de AVG wordt beoogd een betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, terwijl het vrije verkeer van persoonsgegevens…

De Uberchauffeur: werknemer of zelfstandige?

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Het aantal digitale platformdiensten zoals Uber, Airbnb en Werkspot stijgt. Deze platformdiensten roepen vragen op over de arbeidsrechtelijke verhouding. Neem Uber, een dienst waarbij taxiritten via een app worden aangeboden…

Opnieuw scholieren als gebrek

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Eerder werd in dit magazine melding gemaakt van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin werd geoordeeld dat het verhuren van kantoorruimte aan een onderwijsinstelling in het WTC in Rotterdam…

Europese privacywet AVG: meer verantwoordelijkheden en hogere boetes

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Facebook handelt in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Dit heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geconcludeerd in haar onderzoeksrapport naar de verwerking van persoonsgegevens door Facebook. (meer…)
Paula van den Berg

Zowel verhuurder als huurder kan ontruiming van een gekraakt pand vorderen

| Profile | No Comments
Hoewel er geen sprake meer is van extreme woningnood zoals dat het geval was in de jaren ’60 van de vorige eeuw ten tijde van het ontstaan van de kraakbeweging, komt…
Mark van Langeveld

Wijzigingen aan het gehuurde en het einde van de huurovereenkomst

| Profile | No Comments
Bij de huur van bedrijfsruimte worden in de praktijk vaak door de huurder voorzieningen in het gehuurde aangebracht; of het nu gaat om casco-verhuur of een specifieke bestemming of gebruik…

Verkrijgende verjaring: is bezitter te goeder trouw?

| Profile | No Comments
Het hof te Amsterdam heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak waar de bewoner van een woning met tuin een strook gemeentegrond van ca. 13 m2 als voortuin in gebruik…
Mark van Langeveld

De afrekening servicekosten

| Profile | No Comments
10 april 2017 Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over de afrekening servicekosten bij de huur van kantoorruimte, ofwel zogenaamde 230a-bedrijfsruimte. Hoe zit het ook alweer met…
Paula van den Berg

Mag de verhuurder, nadat jarenlang niet is geïndexeerd, alsnog betaling van het geïndexeerde gedeelte vorderen?

| Profile | No Comments
10 april 2017 Hoewel de huurovereenkomst van 230a-ruimte voorzag in automatische indexering van de huurprijs, heeft een verhuurder de huurprijs slechts de eerste twee jaar geïndexeerd. Vanaf 2002 heeft hij…
Mark van Langeveld

Scholieren als gebrek

| Profile | No Comments
10 april 2017 In november 2016 speelde voor de Rechtbank Rotterdam een zaak over de huur van 230a-bedrijfsruimte in het World Trade Center (WTC) te Rotterdam. Sedert 2012 huurde een…
Paula van den Berg

Overhangende beplanting snoeien: door wie, wat en wanneer?

| Profile | No Comments
31 maart 2017 De eigenaar van een erf mag overhangende beplanting vanaf het buurperceel wegsnijden, zo bepaalt artikel 5:44 BW. Het hof Den Bosch heeft onlangs overwogen dat deze bevoegdheid…
Paula van den Berg

Tijdige opzegging per aangetekende brief?

| Profile | No Comments
27 januari 2016 Huurovereenkomsten bepalen in de regel dat opzegging geschiedt per aangetekende post of deurwaardersexploot. Achterliggende gedachte is dat een opzegging pas werking heeft als deze de wederpartij heeft…
Mark van Langeveld

Verruiming begrip ‘bouwterrein’ voor de heffing van btw bij de levering van grond

| Profile | No Comments
26 januari 2017 Vanaf 1 januari 2017 is in de Wet op de omzetbelasting 1968 een nieuwe definitie van het begrip ‘bouwterrein’ opgenomen. Het begrip ‘bouwterrein’ wordt gedefinieerd als ‘onbebouwde…

Kan verhuurder de openingstijden van een verhuurde winkel bepalen?

| Profile | No Comments
26 januari 2017 Recent heeft de kantonrechter te Groningen zich uitgelaten over de vraag of huurders gebonden zijn aan openingstijden voor hun winkelruimten. In deze casus ging het om winkelketen…
Paula van den Berg

De henneptelende huurder

| Profile | No Comments
26 januari 2017 Wordt in strijd met de Opiumwet hennep in het gehuurde gekweekt, dan loopt niet alleen de huurder, maar ook de verhuurder aanzienlijke risico’s. De belangrijkste bestuursrechtelijke risico’s…
Mark van Langeveld

Niet onder alle omstandigheden een exploitatieverplichting

| Profile | No Comments
6 december 2016 In een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van eerder dit jaar werd ingegaan op de afdwingbaarheid van een in de huurovereenkomst met betrekking tot…
Paula van den Berg

Gebreken bij oplevering einde huur: normale slijtage of schade?

| Profile | No Comments
5 december 2016 Een huurder van kantoorruimte had het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in zodanig gebrekkige staat achtergelaten dat verhuurder zich genoodzaakt zag herstelkosten te maken. In…

Huurder ook schadeplichtig bij einde huurovereenkomst zonder voorinspectie

| Profile | No Comments
5 december 2016 De huurder is op grond van de ROZ-bepalingen gehouden bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde op te leveren in de staat die bij aanvang van de…

Huurder betaalt huur binnen factuurtermijn, maar is toch contractuele boete verschuldigd

| Profile | No Comments
5 december 2016 Artikel 4.10 van de ROZ-model huurovereenkomst bedrijfsruimte (versie 2015) bepaalt dat de huur vóór of op de eerste dag van de periode waarop deze betrekking heeft, volledig…
Mark van Langeveld

Gemengde zorg- en huurovereenkomsten en huurbescherming

| Profile | No Comments
14 oktober 2016 Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel zich in een uitspraak uitgelaten over de beëindiging van een gemengde zorg- en huurovereenkomst door een zorginstelling. Door de zorginstelling werd een…
Paula van den Berg

Nader te noemen meester

| Profile | No Comments
14 oktober 2016 Het is mogelijk om (koop)overeenkomsten te sluiten voor een ‘nader te noemen meester’. De contracterende partij moet de naam van de nadere meester noemen binnen de door…
Mark van Langeveld

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

| Profile | No Comments
14 oktober 2016 Op 8 juni jl. werd het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich met name op verenigingen,…
Paula van den Berg

Wijzigingen huurrecht woonruimte per 1 juli 2016

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
17 juni 2016 Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorgestelde wijziging van boek 7 BW en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot…
Mark van Langeveld

Veegwet wonen

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
17 juni 2016 Bij de Tweede Kamer is op dit moment de Veegwet wonen in behandeling. Met de Veegwet wonen wordt beoogd een aantal schoonheidsfouten in de Wet op de…

De meldplicht datalekken: voorkom een forse boete

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
17 juni 2016 Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht houdt in dat een ernstig datalek onverwijld moet worden gemeld aan…
Paula van den Berg

Het te laat opzeggen van de huurovereenkomst en het niet tijdig stellen van een nieuwe bankgarantie komen huurder duur te staan

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
17 juni 2016 Kort geleden heeft de Hoge Raad een arrest van het Hof Amsterdam bekrachtigd. De casus die aan het arrest ten grondslag lag had betrekking op een te…

Bilt. Persoonlijk: PHOENIX CONCLUSION BUSINESS TROPHY 2016

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Vrijdag 27 mei mocht Bilt. Advocaten weer meedoen aan Phoenix Conclusion Business Trophy en met succes! Ondanks het feit dat wij sterke tegenstanders tegenkwamen hebben wij - in combinatie met…
Mark van Langeveld

Tegenvallende bezoekersaantallen als gebrek

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
31 maart 2016 Eind 2015 speelde voor de Rechtbank Midden-Nederland een zaak waarin Coltex (van de kledingmerken Steps en Superstar), huurder van een aantal units winkelruimte in winkelcentrum ’t Circus…
Paula van den Berg

Schadeplichtigheid wegens schending informatieplicht

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
31 maart 2016 Koper komt een beroep op niet-nakoming van een LoI toe ook nadat een koopovereenkomst is gesloten en de LoI is uitgewerkt. Schending informatieplicht tijdens due diligence door…
Edwin van Schajik

Hof: verkoper niet aansprakelijk voor meerkosten afvoer verontreinigde grond

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
31 maart 2016 Verkoper (gemeente Zaanstad) verkoopt een stuk grond aan koper/ontwikkelaar (Kantoortoren). De grond blijkt ernstiger verontreinigd dan uit - in het kader van de koopovereenkomst - verricht (bodem)onderzoek…

Bilt. Persoonlijk: VOORJAARSCOMPETITIE FLETIOMARE HOCKEYCLUB WEER VAN START

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Afgelopen zaterdag 5 maart begon voor veel hockeyteams de voorjaarscompetitie met een groot aantal oefenwedstrijden. Komende zaterdag starten in Midden Nederland de officiële wedstrijden. Bilt. Advocaten sponsort een aantal hockeyteams…

Bilt. Persoonlijk: MINI-STAGE PASCALLE FIJNVANDRAAT

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
In februari heeft Pascalle Fijnvandraat een mini-stage gedaan bij Bilt. Advocaten. Pascalle zit in Gymnasium 3 van het Leidsche Rijn College en koos voor een stage op een advocatenkantoor, in…
Stéphane van Gassen

Laatste fase van de Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd op 1 januari 2016

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
15 februari 2016 Het zal u niet zijn ontgaan dat de recent ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor grote veranderingen in het arbeidsrecht heeft gezorgd. De derde – en…
Mark van Langeveld

ABN AMRO bank gaat in hoger beroep in Euriborhypotheek-zaak

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
12 februari 2016 Bij vonnis van woensdag 11 november 2015 heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in de Euriborhypotheek-zaak. De rechtbank besliste dat de in de algemene voorwaarden…
Stéphane van Gassen

Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
29 januari 2016 Op 1 januari 2016 is de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Doel van de wet Het doel van deze wet is om het voor…
Mark van Langeveld

Huurderscourtage bij tweezijdige bemiddeling niet toegestaan

| Geen onderdeel van een categorie, Profile | No Comments
18 januari 2016 De Hoge Raad heeft in een recent arrest bepaald dat tussen een verhuurder en bemiddelaar snel sprake is van een bemiddelingsovereenkomst, zelfs als de verhuurder geen bemiddelingskosten…

Bilt. Persoonlijk: BILT. AMBASSADEUR WOLTERS KLUWER.

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Bilt. Advocaten is sinds juli 2015 ambassadeur van Wolters Kluwer. Dit houdt onder andere in dat wij de producten van Wolters Kluwer testen en hierover feedback geven. Daarbij geven de…

Bilt. Persoonlijk: BILT. HOCKEY.

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Bilt. Advocaten sponsort meerdere hockeyteams, van de meisjes F van Fletiomare in De Meern tot het heren veteranen team van de Bredase hockeyclub BH&BC Breda. Inmiddels lopen door het land…

Bilt. Persoonlijk: PHOENIX CONCLUSION BUSINESS TROPHY.

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Ook dit jaar hoopt Bilt. Advocaten van de partij te zijn bij het Phoenix Conclusion business trophy hockey toernooi! En ook dit jaar zullen wij cliënten vragen een afvaardiging te…