Skip to main content

31 maart 2017

De eigenaar van een erf mag overhangende beplanting vanaf het buurperceel wegsnijden, zo bepaalt artikel 5:44 BW. Het hof Den Bosch heeft onlangs overwogen dat deze bevoegdheid niet alleen toekomt aan de eigenaar, maar ook aan derden, in dat geval permanente bewoners van de woning. Volgens het hof was geen toestemming of medewerking van de eigenaar nodig om een beroep te kunnen doen op de bevoegdheid tot snoeien van overhangende beplanting. De bevoegdheid is uitdrukkelijk beperkt tot overhangende beplanting, er mag niet meer worden gesnoeid.

Voor een succesvol beroep op de bevoegdheid tot snoeien is hinder of overlast van de overhangende beplanting geen vereiste. Ook is niet vereist dat overhangende beplanting gevaar voor personen of zaken oplevert. Wat wel is vereist is dat de eigenaar van de beplanting eerst wordt aangemaand om de overhangende beplanting zelf te snoeien, waarbij de eigenaar een redelijke termijn moet worden gegund. Dat de eigenaar van de beplanting eerst zelf in de gelegenheid moet worden gesteld heeft ermee te maken dat snoeien kennis en zorg vraagt. Daarnaast stelt de aanmaning de eigenaar van de beplanting in staat om niet alleen het overhangende gedeelte te verwijderen, maar ook om het verwijderen van het overhangede deel desgewenst te combineren met de snoei van de beplanting als geheel.

Bij het aanmanen moet rekening worden gehouden met het antwoord op de vraag of het wel het juiste moment is om te snoeien. Als dat niet het geval is, kan niet verlangd worden dat desondanks gesnoeid wordt. Zou de eigenaar of bewoner over wiens erf de beplanting hangt na ommekomst van de termijn toch zelf gaan snoeien, dan zijn de gevolgen van deze snoeiwerkzaamheden voor zijn risico. Hij kan zich niet beroepen op zijn bevoegdheid op grond van artikel 5:44 BW. Snoeien buiten de aangewezen periode of op onjuiste wijze kan tot gevolg hebben dat onherstelbare schade aan de beplanting optreedt. In dat geval kan de eigenaar van de beplanting vergoeding van gelede schade vorderen, bijvoorbeeld bestaande uit de kosten voor vervanging of de kosten die moeten worden gemaakt om de bestaande beplanting zo goed mogelijk te laten herstellen. Dat kan een hele kostbare aangelegenheid zijn. Het kan dus raadzaam zijn om voorafgaand aan de aanmaning deskundig advies in te winnen over de periode en wijze van snoeien.

Paula van den Berg, pvandenberg@bilt.nl