Profile

Kan verhuurder de openingstijden van een verhuurde winkel bepalen?

By 26 januari 2017 No Comments

26 januari 2017

Recent heeft de kantonrechter te Groningen zich uitgelaten over de vraag of huurders gebonden zijn aan openingstijden voor hun winkelruimten. In deze casus ging het om winkelketen Primera, die winkelruimte huurt van verhuurder in het winkelcentrum De Paddepoel in Groningen. Tijdens een vergadering van de winkeliersvereniging, bestaande uit de exploitanten van winkelcentrum, heeft een meerderheid voor de verruiming van de openingstijden op zaterdag (van 17:00 naar 18:00 uur) en de maandelijkse koopzondag gestemd. Verhuurders van winkelruimten in het winkelcentrum hebben na overleg met de winkeliersvergadering dit besluit overgenomen.

Primera houdt zich niet aan de openingstijden. Zij sluit de winkel donderdags op koopavond eerder dan 21:00 uur, op zaterdag eerder dan 18:00 uur en op koopzondag is de winkel gesloten.

Verhuurder vordert dat Primera verplicht is de winkel tijdens de vastgestelde openingstijden open te houden en vordert een contractuele boete die tot februari 2016 reeds was opgelopen tot € 10.250,-. Op de huurovereenkomst zijn algemene ROZ-bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte van toepassing. In deze algemene bepalingen is onder meer bepaald dat de huurders hun winkels geopend zullen houden gedurende de door de verhuurder na overleg met de huurder(s) of na overleg met een winkeliersvereniging, te bepalen reguliere openingstijden (artikel 6.4). Huurder is een contractuele boete verschuldigd van € 250,- per overtreding, indien huurder zich niet aan de Algemene Bepalingen houdt (artikel 7).

Primera stelt dat van haar niet kan worden verwacht dat zij de winkel op onrendabele uren geopend houdt en beroept zich op vernietiging/matiging van de opgelegde boetes.

“Heeft de verhuurder na overleg met de winkeliersvereniging gewijzigde openingstijden vastgesteld, dan dient de huurder zich daaraan te conformeren.”

De rechter oordeelt dat indien de verhuurder na overleg met de winkeliersvereniging gewijzigde openingstijden heeft vastgesteld, de huurder zich daaraan dient te conformeren. De aantrekkelijkheid van een winkelcentrum vermindert als een uniform beleid ontbreekt. Dit is een gemeenschappelijk belang van zowel eigenaren/verhuurders en de exploitanten van de winkelruimten.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de belangen van de huurder voldoende afgewogen in de besluitvorming van de winkeliersvereniging. Mede gelet op de wederzijdse professionele positie van verhuurder en huurder, de wederzijdse belangen en de mogelijkheden van overleg voor huurders waar het gaat om de openingstijden, zijn de algemene bepalingen naar oordeel van de rechtbank niet onredelijk bezwarend. Ook het beroep op matiging van de contractuele boete wijst de rechtbank af. Primera is gebonden aan de vastgestelde openingstijden.

Hanna Hoegee, hhoegee@bilt.nl

Rechtbank Noord-Nederland 20 september 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4195