In december 2018 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een voorontwerp van het wetsvoorstel voor de Wet franchise ter consultatie aangeboden. Tot 31 januari 2019 kon worden gereageerd op het voorontwerp van de wet. De Wet franchise is het gevolg van afspraken in het regeerakkoord waarin werd afgesproken dat zal worden voorzien in “aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken”.

Ongelijkheid

Met het wetsvoorstel wordt beoogd tegemoet te komen aan de intrinsieke ongelijkwaardigheid tussen de franchisegever en de franchisenemer. Deze ongelijkwaardigheid leidt volgens de wetgever regelmatig tot onwenselijke situaties voor de franchisenemer. De ongelijkwaardige positie tussen franchisegever en franchisenemer is het gevolg van het ontbreken van transparantie over informatie die voor de franchisenemer van belang is voor het drijven van zijn onderneming.

Zo bevat de franchiseovereenkomst veelal een eenzijdig wijzigingsbeding op grond waarvan de franchisenemer is overgeleverd aan de franchisegever. Aan deze knelpunten wordt in de Wet franchise tegemoet gekomen door regels te geven over de informatieverstrekking door de franchisegever aan de franchisenemer vóór en na het sluiten van de franchiseovereenkomst, het tussentijds wijzigen van de franchiseovereenkomst door de franchisenemer, beëindiging van de franchiseovereenkomst en het overleg tussen franchisegever en franchisenemer.

Informatieverstrekking

Als het gaat om informatieverstrekking bevat de wet een opsomming van informatie die de franchisegever ten minste aan de franchisenemer moet verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Het gaat dan met name om:

  1. financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie van de franchiseonderneming;
  2. het ontwerp van de franchiseovereenkomst, inclusief bijvoorbeeld handboeken;
  3. gegevens van andere franchiseondernemingen en het orgaan dat franchisenemers vertegenwoordigt; en voorts
  4. informatie over het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemer, of de franchisegever al dan niet via een afgeleide formule in concurrentie kan treden met de franchisenemer, financiële gegevens die voor de franchisenemer van belang zijn en de bij de franchisenemer benodigde investeringen.

Inhoud franchiseovereenkomst

Het wetsvoorstel bevat ook voorschriften over de inhoud van de franchiseovereenkomst en dan met name ten aanzien van drie onderwerpen waarop zich in de praktijk problemen voordoen, te weten: exclusieve afnamebedingen, non-concurrentiebepalingen en de vergoeding voor goodwill bij beëindiging van de franchiserelatie. Ten aanzien van exclusieve afnamebedingen wordt in het wetsvoorstel expliciet bepaald dat dergelijke contractuele verplichtingen niet verder mogen gaan dan wat in het handelsverkeer gebruikelijk is.

Conflicten

Belangrijk is verder dat in het wetsvoorstel wordt voorzien in overleg tussen franchisegever en franchisenemer. In het verlengde hiervan wordt in het wetsvoorstel de voorafgaande instemming verlangd van de franchisenemer dan wel het orgaan dat franchisenemers vertegenwoordigt bij een aantal beslissingen van de franchisegever. Hiermee wordt beoogd aan franchisenemers een handvat te bieden als het onverhoopt toch komt tot een conflict met de franchisegever. In een conflict kan een franchisenemer zich dan beroepen op de vernietiging van besluiten van de franchisegever omdat deze in strijd zijn genomen met de eis van voorafgaande instemming van de franchisenemer.

Dwingend recht

De Wet franchise bevat met name dwingend recht, dat wil zeggen dat door een franchisegever daarvan niet ten nadele van een franchisenemer kan afwijken. Als gevolg hiervan zal het wetsvoorstel in de huidige vorm verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor veel franchiseorganisaties.

Vooralsnog werd alleen een voorontwerp van de Wet franchise ter consultatie aangeboden. Het is nog onduidelijk wanneer de wet definitief zal worden ingevoerd. Wel heeft de Tweede Kamer de staatssecretaris op het hart gedrukt dat spoedige invoering van de Wet franchise nodig is ter bescherming van franchisenemers.

Heeft u vragen over het voorstel voor de Wet franchise of franchise in het algemeen? Neem dan contact op met Mark van Langeveld via mvanlangeveld@bilt.nl.