Skip to main content

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoedingen die worden betaald aan werknemers als de arbeidsovereenkomst eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De compensatieregeling kent terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Met de compensatie van de transitievergoeding wordt aan werkgevers tegemoet gekomen.

Huidige situatie

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen bij een onvrijwillig ontslag van een werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is geweest. Dit geldt ook in het geval van een onvrijwillig ontslag van een werknemer die al 2 jaar arbeidsongeschikt is. Ook dan moet de werkgever een transitievergoeding betalen.

Werkgevers vinden dit onrechtvaardig, mede gezien de hoge kosten die met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van zieke werknemers gepaard gaan. In de praktijk komt het dan ook voor dat werkgevers het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer aanhouden na 2 jaar. Op die manier voorkomt de werkgever dat hij een transitievergoeding moet betalen. De loondoorbetalingsverplichting is meestal na 2 jaar gestopt, zodat sprake is van een ‘slapend’ dienstverband.

Compensatieregeling

De Wet compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voorziet in een compensatie voor de werkgevers. Als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar is geëindigd vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid, dan ontvangt de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die hij aan de werknemer moet betalen. De compensatie geldt ook in het geval de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer bij dit einde arbeidsongeschikt was.

De werkgever komt in aanmerking voor deze compensatie als:

  • de arbeidsovereenkomst minstens 2 jaar heeft geduurd;
  • de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd; en
  • op arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ten minste 2 jaar heeft geduurd en die niet wordt voortgezet wordt de werkgever ook gecompenseerd als de werknemer arbeidsongeschikt is bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. In dit geval is het niet van belang hoe lang de werknemer arbeidsongeschikt is.

Hoogte compensatievergoeding

De hoogte van de compensatie is niet meer dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar was geëindigd. Een eventuele loonsanctie telt dan ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatievergoeding. In het geval de werkgever het dienstverband heeft laten doorlopen na 2 jaar ziekte, leidt dit dus niet tot een hogere compensatie. Verder geldt als maximum dat de compensatie niet hoger is dan het brutoloon dat de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald.

De compensatie wordt gefinancierd door een verhoging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Termijnen voor aanvraag van compensatie

De werkgever moet een aanvraag doen voor de compensatie bij het UWV. De wet treedt in werking op 1 april 2020. De aanvraag voor compensatie ziet ook op de transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Voor deze oude gevallen heeft de werkgever tot uiterlijk 30 september 2020 de tijd om een compensatieverzoek in te dienen. Als na 1 april 2020 een transitievergoeding wordt betaald, heeft de werkgever 6 maanden om een aanvraag voor compensatie in te dienen.

Wilt u meer weten over compensatie van transitievergoedingen? Neem dan contact op met Hanna Hoegee via hhoegee@bilt.nl.