Skip to main content

27 januari 2016

Huurovereenkomsten bepalen in de regel dat opzegging geschiedt per aangetekende post of deurwaardersexploot. Achterliggende gedachte is dat een opzegging pas werking heeft als deze de wederpartij heeft bereikt. Betwist de geadresseerde de ontvangst, dan is het aan de verzender om te bewijzen dat de brief naar het juiste adres is verstuurd en tijdig is aangeboden.

Een huurovereenkomst voor 230-a ruimte bepaalde dat een eventuele huuropzegging voor 1 december door de verhuurder moest zijn ontvangen. De huurder heeft op 27 november een aangetekende opzeggingsbrief verstuurd. Uit de online registratie van PostNL blijkt dat de brief een dag later, op 28 november zou zijn aangeboden. Op 23 december is de brief retour gestuurd aan huurder met de aantekening ‘niet afgehaald’. Huurder heeft per e-mail op 30 december de tijdige opzegging aan verhuurder bevestigd, waarop verhuurder de ontvangst van de brief heeft betwist.

De kantonrechter heeft de vraag of de huurovereenkomst tijdig is opgezegd in eerste aanleg bevestigend beantwoord. Volgens de kantonrechter had de huurder voldoende aannemelijk gemaakt dat de brief aangetekend is verzonden naar het juiste adres. De kantonrechter heeft voorts geoordeeld dat gelet op de algemeen bekende gebruikelijke gang van zaken bij het aanbieden van aangetekende brieven, de brief op 28 november is aangeboden. Dat verhuurder de brief niet heeft afgehaald, komt voor zijn rekening, aldus de kantonrechter.

Het Hof denkt daar anders over. Het overweegt dat het feit dat de brief op 27 november is verzonden en dat dit volgens de bestendige handelswijze van de post betekent dat de brief ook daadwerkelijk is aangeboden en dus is aangekomen, niet bewijst dat dat in het concrete geval ook is gebeurd. Huurder bleek niet te beschikken over een sticker of ander bewijs waaruit blijkt dat een afhaalbericht is achtergelaten en de brief echt is aangeboden. De online registratie gaf hier geen duidelijkheid over.

Huurder was er dus niet in geslaagd te bewijzen dat zijn opzeggingsbrief tijdig aan verhuurder was aangeboden. Het gevolg was dat de huurovereenkomst nog een jaar doorliep.

Paula van den Berg, pvandenberg@bilt.nl