Skip to main content

26 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is in de Wet op de omzetbelasting 1968 een nieuwe definitie van het begrip ‘bouwterrein’ opgenomen. Het begrip ‘bouwterrein’ wordt gedefinieerd als ‘onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen’. Hiermee werd de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ verruimd en in lijn gebracht met de BTW-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG).

Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de levering van een bouwterrein onderworpen aan de heffing van omzetbelasting (en vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting). Het moet dan gaan om ‘onbebouwde grond’, waarvan ook sprake is:

  • als er in de grond nog oude heipalen of funderingsresten bevinden die geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing;
  • als er kabels en leidingen in de grond liggen die niet enkel dienstbaar zijn aan de betreffende grond en geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing;
  • als bij de levering van grond waarop nog een gebouw staat, is overeengekomen dat degene die de grond levert de bebouwing zal slopen.

Van onbebouwde grond die bestemd is om te worden bebouwd is sprake bij grond:

  1. waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;
  2. ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
  3. ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen in de omgeving van de grond;
  4. ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend.

Het gaat hier om objectieve gegevens aan de hand waarvan in ieder geval sprake zal zijn van onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. De intentie van de toekomstige eigenaar kan hiervoor ook bepalend zijn, mits deze intentie wordt ondersteund door objectieve gegevens, zoals bijvoorbeeld een aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, maar ook kosten van een architect gemaakt met het oog op de bebouwing van de grond.

Door het nieuwe begrip ‘bouwterrein’ zullen meer leveringen van onbebouwde grond wordt belast met btw.

Mark van Langeveld, mvanlangeveld@bilt.nl