Skip to main content

5 december 2016

De huurder is op grond van de ROZ-bepalingen gehouden bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde op te leveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is beschreven óf – indien geen proces-verbaal is opgemaakt – zoals de verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak, afgezien van normale slijtage en veroudering.

Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst dient het gehuurde door beide partijen te worden geïnspecteerd, waarvan een inspectierapport wordt opgemaakt. In dit rapport wordt de staat van het gehuurde opgenomen. Tevens wordt vastgelegd welk reparatiewerk en achterstallig onderhoud  ten laste van de huurder dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting is opgenomen in artikel 22.7 van de ROZ-bepalingen (versie 2015).

“Het hof oordeelt dat als partijen geen voorinspectie laten plaatsvinden, dit niet ten gevolg heeft dat de huurder wordt ontslagen van zijn verplichting het gehuurde volgens de toepasselijke ROZ-bepalingen op te leveren”.

In de zaak die eerder dit jaar bij het hof te Den Haag diende, heeft geen voorinspectie plaatsgevonden voor het einde van de huurovereenkomst. De huurder betoogt dat hij dan ook niet gehouden is de schade te vergoeden, omdat hij eerst hiervoor in gebreke had moeten worden gesteld. Het hof is echter van oordeel dat in de ROZ-bepalingen duidelijk staat omschreven hoe het gehuurde opgeleverd moet worden. Als partijen ervoor kiezen geen inspectierapport op te laten maken voor het einde van de huurovereenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat de huurder wordt ontslagen van zijn verplichting het gehuurde conform de ROZ-bepaling op te leveren. Als de huurder deze verplichting bij het einde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, is hij in verzuim; daarvoor is geen ingebrekestelling vereist. Huurder heeft in casu het gehuurde niet juist opgeleverd en dient een bedrag van € 12.450 aan opleveringsschade te vergoeden aan de verhuurder. Het ontbreken van een inspectierapport voor het einde van de huurovereenkomst doet daar niets aan af.

Hanna Hoegee, hhoegee@bilt.nl

Hof Den Haag 31 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1508.